Skip to Content
Sign In
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 12/2021/TT-BGDDT Ban hanh chtromg trinh va time hien boi throw nghqp vu sir pham cho nguoti c6 Wing cir nhan chuyen nganh phil hoyp co nguyen v9ng tro• thanh giao vien trung h9c co so•, trung hoc phO thong 05-04-2021 Phạm Ngọc Thưởng

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Mầm Non Lâm Trạch

Địa chỉ: Thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_lamtrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://mnlamtrach.edu.vn/