Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH THI GVDG CẤP TRƯỜNG

03-11-2020

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

TRƯỜNG MN VẠN TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

Số: 13/KH-TrMN                                      Vạn Trạch, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, căn cứ Thông tư 22/BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ kế hoạch số 366 /KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2020 của phòng GDĐT Bố Trạch về xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc mầm non năm học 2020-2021.

Trường mầm non Vạn Trạch xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích.

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà và của toàn Ngành;

Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

Hội thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả về Giáo dục Mầm non.

2. Yêu cầu.

Hội thi tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Việc tổ chức Hội thi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non.

Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

3. Nội dung và hình thức thi.

a) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Giáo viên trình bày báo cáo trực tiếp trước Ban Giám khảo; Giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt.

Thời gian: Không quá 30 phút, trong đó phần trình bày của giáo viên dự thi không quá 20 phút, phần trao đổi của Ban Giám khảo không quá 10 phút.

Trình bày báo cáo ngắn gọn bằng Powerpoint, minh họa bằng clip, hình ảnh, có thể tóm tắt sơ đồ hóa các biện pháp thực hiện và những kết quả đạt được.

Yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ em và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân giáo viên tại nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em khi áp dụng biện pháp.

b) Thực hành hoạt động giáo dục.

- Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Bài dạy do BTC quy định bằng hình thức bốc thăm (Hoạt động có chủ đích đối với Nhà trẻ và Hoạt động học đối với Mẫu giáo).

- Yêu cầu: Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

4. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia Hội thi.

Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên đang giảng dạy tại đảm bảo các tiêu chuẩn như: phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức tốt;

5. Hồ sơ dự thi.

- Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh có xác nhận của Hiệu trưởng. (03 bản);

- Giáo án bài dạy thực hành (03 bản): Nộp cho Ban giám khảo trước khi dạy thực hành.

6. Thời gian, địa điểm

- Thời gian. Từ ngày 09 - 20/11

+ Lý thuyết: Từ ngày 09 - 11/11

+ Thực hành: Từ 16 - 20/11

- Địa điểm:

+ Phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân: Tổ chức tại Hội trường.

+ Phần thi thực hành: tổ chức theo com trường.

7. Cách thức chấm điểm, đánh giá kết quả của giáo viên dự thi.

- Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục: được đánh giá theo thang điểm 10. Có ít nhất 03 giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Giáo viên trình bày biện pháp theo yêu cầu và được đánh giá đạt nếu đạt từ 6 điểm trở lên thì giáo viên được tiếp tục tham gia phần thi thực hành.

- Đối với phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục: Phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá theo thang điểm 10, được ít nhất 03 giám khảo chấm điểm độc lập và đánh giá theo quy định hiện hành. Hoạt động được đánh giá tổ chức hoạt động đạt loại giỏi nếu đạt từ 8 điểm trở lên.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải đảm bảo: Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

8. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi

- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường được Hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận; danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường.

9. Tổ chức thực hiện

- BHG nhà trường xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; chuẩn bị các điều kiện để chỉ đạo, tổ chức triển khai Hội thi cấp trường.

- Các tổ chuyên môn rà soát đăng ký danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi.

Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021, nhà trường yêu cầu tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên.

 

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo)
  • CM (để chỉ đạo);
  • GV (thực hiện);

Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hường


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Mầm Non Lâm Trạch

Địa chỉ: Thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: mn_lamtrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://mnlamtrach.edu.vn/